Cisionin ja Canterbury Christ Church Universityn yhteistyössä toteuttaman Social Journalism Studyn tuoreet Suomen tulokset osoittivat sosiaalisen median intergoituneen osaksi suomalaistoimittajien päivittäistä työtä. 53% kyselyn vastaajista oli sitä mieltä ettei pystyisi tekemään työtään ilman sosiaalista mediaa ja peräti 75% kertoi käyttävänsä somea kaikkiin keskeisiin tehtäviinsä.

Tutkimuksen tuloksista nousi esille muutama keskeinen havainto ja päätelmä tulevaisuuden kehityssuunnista:

Social Journalism Study 2014 – Suomen tulosten yhteenveto

  • Tärkein syy toimittajien sosiaalisen median käytölle on ns. sourcing eli uutisaiheiden etsiminen ja suosituimmat kanavat ovat Facebook ja Twitter.
  • Käyttötottumuksiltaan suomalaistoimittajat ovat enemmän reaktiivisia kuin vuorovaikutteisia sosiaalisen median käyttäjiä.
  • Suomessa sosiaalinen media nähdään pääosin positiivisesti, mutta perinteisiä tietolähteitä kuten asiantuntijoita pidetään edelleen suuressa arvossa. Huoli perinteisen journalismin arvojen rapautumisesta sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä on lisääntynyt.
  • Suurimmaksi sosiaalisen median käyttäjätyypiksi nousivat metsästäjät 24 prosentin osuudella. Jakauma eri tyyppien kesken oli hyvin tasainen ja omaa sisältöä tuottavien käyttäjätyyppien osuus on ollut tasaisessa kasvussa.

Päätelmiä tulosten pohjalta

  • Sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan rajallisuus sekä tarjolla olevan sisällön suuri määrä asettavat haasteen viestien perillemenolle – myös viestien räätälöinti eri käyttäjätyypeille nousee avainasemaan.
  • Sosiaalisen median käytössä on Suomessa siirrytty ns. tasaantumisen vaiheeseen.
  • Toimittajien avainrooli tiedon sekä uutisten välittäjänä säilyy, samalla perinteisesti luotettavina koettujen lähteiden kuten asiantuntijoiden tärkeys toimittajien tietolähteinä korostuu.
  • Sosiaalisessa mediassa vietetty aika tuskin lisääntyy merkittävästi, sen sijaan käyttötapojen voidaan olettaa kehittyvän siten, että sosiaalisen median käyttö sulautuu entistä enemmän osaksi toimittajan päivittäistä työtä.

Social Journalism Studyn vuoden 2014 globaali raportti julkaistaan tammikuussa 2015.

Lue tiedote Social Journalism Studyn Suomen tuloksista Cision Finlandin uutishuoneesta.

Lataa englanninkielinen tutkimusraportti tästä.

mzugovic@themxgroup.com'

About

This author has yet to write their bio.
Meanwhile lets just say that we are proud contributed a whopping 56 entries.